CLÀR

Beatha Ùr le Niall O’Gallagher ISBN 9781900901734
Foillsichte le CLÀR 2013
Ri fhaighinn bho gaelicbooks.org
"He has woven 10 eloquent Petrarchan sonnets, a bit of a first for Gaelic verse, through the collection, on art themes, inhabited places and - erotically - on love. O’ Gallagher locates his poems in Glasgow streets and the Mediterranean. An earthy sensuality pervades his evocation, in "Measan Cheafalóinia" of Greek olives: elsewhere inter-planetary travel becomes a metaphor for artistic glory, Greek and Celtic myth a background echo.
O’ Gallagher’s poems use deceptively simple, everyday language, usually sewn into formal structures, each attaining a neat and subtle flowering. Unexpected turns of phrase bring character or setting to breathing life. Once again, Gaelic poetry welcomes an exciting new (this time essentially urban) voice.”
Earrann bho leirmheas sa Herald - extract from Herald Scotland Review (Aonghas MacNeacail) Copyright @ Aonghas MacNeacail, 2013
Tha leirmheas ann an iris COMHAR (Faoilleach 2014) cuideachd.
An leabhar
Anns a’ chiad leabhar dhàn le Niall O’Gallagher, tha am bàrd a’ leantainn Chatulluis tro shràidean Bhaile Mhòr nan Gàidheal, agus a’ toirt dhuinn shonaidean Eadailteach air gaol agus ealain. Gheibhear brosnachadh bhon dualchas Ghàidhealach agus bhon traidisean Eòrpach tro dhàin a tha an dà chuid clasaigeach agus ùr, làn dèine agus ìoronais, ach daonnan tlachdmhor. Guth làidir ùr ann an nuadh‑bhardachd na Gàidhlig.
Ann an 2009, bhuannaich Niall O’Gallagher Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Urras Leabhraichean na h-Alba / Comhairle nan Leabhraichean. Bidh e ag aithris às a’ Phàrlamaid Albannaich don BhBC agus sgrìobh e do dh’irisean a leithid The Herald, The Guardian agus Ara. Ann an 2011 chaidh e air Cuairt nam Bàrd, turas nam bàrd Albannach gu Èirinn. Tha Niall O’Gallagher a’ fuireach ann an Glaschu.

Beatha Ùr le Niall O’Gallagher
ISBN 9781900901734

Foillsichte le CLÀR 2013

Ri fhaighinn bho gaelicbooks.org

"He has woven 10 eloquent Petrarchan sonnets, a bit of a first for Gaelic verse, through the collection, on art themes, inhabited places and - erotically - on love. O’ Gallagher locates his poems in Glasgow streets and the Mediterranean. An earthy sensuality pervades his evocation, in "Measan Cheafalóinia" of Greek olives: elsewhere inter-planetary travel becomes a metaphor for artistic glory, Greek and Celtic myth a background echo.

O’ Gallagher’s poems use deceptively simple, everyday language, usually sewn into formal structures, each attaining a neat and subtle flowering. Unexpected turns of phrase bring character or setting to breathing life. Once again, Gaelic poetry welcomes an exciting new (this time essentially urban) voice.”

Earrann bho leirmheas sa Herald - extract from Herald Scotland Review (Aonghas MacNeacail) Copyright @ Aonghas MacNeacail, 2013

Tha leirmheas ann an iris COMHAR (Faoilleach 2014) cuideachd.

An leabhar

Anns a’ chiad leabhar dhàn le Niall O’Gallagher, tha am bàrd a’ leantainn Chatulluis tro shràidean Bhaile Mhòr nan Gàidheal, agus a’ toirt dhuinn shonaidean Eadailteach air gaol agus ealain. Gheibhear brosnachadh bhon dualchas Ghàidhealach agus bhon traidisean Eòrpach tro dhàin a tha an dà chuid clasaigeach agus ùr, làn dèine agus ìoronais, ach daonnan tlachdmhor. Guth làidir ùr ann an nuadh‑bhardachd na Gàidhlig.

Ann an 2009, bhuannaich Niall O’Gallagher Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Urras Leabhraichean na h-Alba / Comhairle nan Leabhraichean. Bidh e ag aithris às a’ Phàrlamaid Albannaich don BhBC agus sgrìobh e do dh’irisean a leithid The Herald, The Guardian agus Ara. Ann an 2011 chaidh e air Cuairt nam Bàrd, turas nam bàrd Albannach gu Èirinn. Tha Niall O’Gallagher a’ fuireach ann an Glaschu.

Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile le Donnchadh MacGillIosa

Update: Choisinn Màiri Dhall aite air Geàrr-liosta ‘Leabhar na Bliadhna’ Chomann Crann na h-Alba 2013

"In superbly rich and poetic prose (and occasionally poetry) his short stories evoke his native Ness in Lewis with tenderness and humour.  This is the work of a writer who must now be considered a modern master.
Saltire Society Literary Awards Panel, Book of the Year Shortlist  2013

image

Anns an dealbh: John Burnside, fear-gleidhidh Leabhar na Bliadhna 2013 (airson Something Like Happy) - dealbh © Graeme Clark. B’ iad Donnchadh MacGillIosa, John Burnside, Ali Smith, James Robertson, Julie Davidson, Kate Atkinson agus Gavin Francis a bh’ air a’ gheàrr-liosta.

Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile - earrann

No ’s dòcha gun deighinn taobh Argentina, ’s gun ionnsaichinn Spàinnis. Mexico, ’s dòch’. Mar-thà, tha beagan Spàinnis agam: mesa, hombre, mañana, siesta, hacienda, caramba, gringo uh uh conquistador, cojones, Diego Maradona, hasta la vista agus agus caballero, lariat, sierra sierra an d’ thuirt mi siud mar-thà? agus iomadach facal eile.

Shuidhinn còmhla ris na fir eile, ann an teas bruthainneach an là, agus na sombreros mar ceann.

Nar suidh ag innse sgeulachdan ’s a’ sadail smugaidean ’s a’ gabhail ealla ris na senoritas a bhiodh a’ riaghladh dhuinn biadh is deoch, am falt aca cho dubh ’s cho lainnireach ri it’ an fhithich.’

Tarsainn air drochaid mhòr, iarainn Archway Road, a thogadh ann an linn Victoria.  Drochaid bhom biodh corra dhuine ga shadadh fhèin sìos gu bàs. Shìos fòidhpe bha na càraichean a’ sruthadh gu deas is gu tuath.

‘Not me. Not ever. No matter what,’ ars esan ris fhèin.

* * *

Earrann bho Mr Noakes, ann am Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile le Donnchadh MacGillIosa, foillsichte 2013, Ùr-Sgeul

* * *

Bha Donnchadh MacGillIosa ann an Glaschu, air Disathairne 15 an t-Ogmhìos 2013, sa Chafe Big Mouth (167 Rathad Dumbarton, faisg air Kelvinhall Underground) aig seachd uairean feasgar, gus an leabhar a chur air bhog. Oidhche fior mhath, comhla ri Tormod a’ Bhocsair agus Jo NicDhomhnaill.  

Chaidh aithris a dheanamh air BBC Radio nan Gaidheal air a’ phrogram Leugh an Leabhar - le Mark Wringe agus Domhnall Cameron ag aithris - san t-Iuchar 2013.

Chaidh leirmheas a dheanamh le The Herald anns an Dàmhair 2013 far an d’thuirt iad:

"His [MacGillIosa’s] characters are vividly drawn, their idiosyncrasies frequently evoked in an idiomatic turn of phrase. Names and nicknames are utterly characteristic of their community. Their creator (portraitist?) clearly loves them and the landscape they inhabit, which includes named Ness townships (you can smell the sea air and the sweet earthy fragrance of peat)."

Leabhar iongantach!

Ri fhaighinn bho Chomhairle nan Leabhraichean an Glaschu, neo Am Baltic Bookshop an Steòrnabhagh.

Available from the Gaelic Books Council and also the Baltic Bookshop in Stornoway Tel. 01851 702082

Sa chiad aite - Ciad Leabhar na Bliadhna: Comann Crann na h-Alba 2013

Sa chiad aite - Ciad Leabhar na Bliadhna: Comann Crann na h-Alba 2013