CLÀR

Ceòl às na speuran!

image

Rocamaid!

Thuirt Drilseach gum bi an t-òran, Luathas-teichidh, ri fhaighinn saor-san-asgaidh gu diditeach ann an greis bheag, neo air vinyl ann am mìos no dhà. Cuiridh mi ceanglaichean suas an seo cho luath ’s a tha fios agam càit a gheibhear grèim orra. Èist an seo!

(le taing do Tim Armstrong, drilseach.net)

These deep, powerful, layered stories also owe something to Chekhov and Chekhov’s ultimate protegé, Carver…

http://www.arts.gla.ac.uk/ScotLit/ASLS/SWE/TBI/TBIIssue15/MacLeoid.html

Leirmheas (Beurla) le Iain MacLeòid, 2014, The Bottle Imp,  is e a-mach air Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile le Donnchadh MacGillIosa. Tha An Leodach - ann am faclan ealanta - a’ toirt suil air leabhar Tim Armstrong,  Air Cuan Dubh Drilseach, cuideachd.


Ruaraidh MacThomais agus Niall O’Gallagher
"…tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais"Raghnall MacilleDhuibh san Albannach, 2014"Tha mi a’ cur fàilte bhlàth air Beatha Ùr (Clàr, £8.99), cruinn­eachadh beag den bhàrd­achd aige, agus sin air trì adhbh­aran: is toil leam na dàin aige; tha móran dhiubh mu Ghlascho, baile mo bhreith ’s m’ àraich; agus chan eil Beurla san leabhar – tha na dàin Ghàidhlig seo a’ seasamh ’s a’ tuiteam mar dhàin Ghàidhlig.Tha mi an amharas gun tàinig móran de na cuimhneachain agamsa air Glascho gu ceann mus do rugadh O’Gallagher. Chan eil fhios a’m cà robh Cùirt Norfolk, tùran a leag iad le spreadhadh a réir choltais, ach tuigidh mi an co-dhùnadh mun “bhaile / mhòr seo agus e robach, garbh ach leinne”. Air an làimh eile tha gach ainm sna dàin eile a’ dùsg­adh mac-talla, eadar ’s gur e Sràid Westmoreland, Cnoc a’ Ghobh­ainn, Taigh-cìse Rathad Phàislig no Willie Maley. ’S tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais. Ach a dh’innse na fìrinn chan eil an dàn as fheàrr leam mun bhaile ag ainmeachadh àite no duine idir ach Glascho fhéin: “Cha do dh’èirich a’ ghrian an-diugh air Glaschu / dh’fhuirich i aig an taigh airson cumail blàth, / tha i air an leus aic’ a chur am falach / is an samhradh ro ghoirid air dhol seachad …”Tuilleadh: http://www.scotsman.com/gaelic/ceann-no-cridhe-buaidh-no-co-thuiteamas-1-3428664
Na coirichean: An leirmheas @ Raghnall MacilleDhuibh agus The Scotsman 2014; Dealbh Ruaraidh MhicThomais @ Roddy Simpson. Dealbh Niall O’Gallagher @ Claire O’Gallagher. Uile gleidhte.

Ruaraidh MacThomais agus Niall O’Gallagher

"…tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais"
Raghnall MacilleDhuibh san Albannach, 2014

"Tha mi a’ cur fàilte bhlàth air Beatha Ùr (Clàr, £8.99), cruinn­eachadh beag den bhàrd­achd aige, agus sin air trì adhbh­aran: is toil leam na dàin aige; tha móran dhiubh mu Ghlascho, baile mo bhreith ’s m’ àraich; agus chan eil Beurla san leabhar – tha na dàin Ghàidhlig seo a’ seasamh ’s a’ tuiteam mar dhàin Ghàidhlig.

Tha mi an amharas gun tàinig móran de na cuimhneachain agamsa air Glascho gu ceann mus do rugadh O’Gallagher. Chan eil fhios a’m cà robh Cùirt Norfolk, tùran a leag iad le spreadhadh a réir choltais, ach tuigidh mi an co-dhùnadh mun “bhaile / mhòr seo agus e robach, garbh ach leinne”. Air an làimh eile tha gach ainm sna dàin eile a’ dùsg­adh mac-talla, eadar ’s gur e Sràid Westmoreland, Cnoc a’ Ghobh­ainn, Taigh-cìse Rathad Phàislig no Willie Maley. ’S tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais. Ach a dh’innse na fìrinn chan eil an dàn as fheàrr leam mun bhaile ag ainmeachadh àite no duine idir ach Glascho fhéin: “Cha do dh’èirich a’ ghrian an-diugh air Glaschu / dh’fhuirich i aig an taigh airson cumail blàth, / tha i air an leus aic’ a chur am falach / is an samhradh ro ghoirid air dhol seachad …”

Tuilleadh: http://www.scotsman.com/gaelic/ceann-no-cridhe-buaidh-no-co-thuiteamas-1-3428664

Na coirichean: An leirmheas @ Raghnall MacilleDhuibh agus The Scotsman 2014; Dealbh Ruaraidh MhicThomais @ Roddy Simpson. Dealbh Niall O’Gallagher @ Claire O’Gallagher. Uile gleidhte.

Tilleadh DhachaighAonghas Pàdraig CaimbeulISBN  9781900901499Foillsichte le CLÀR 2009"If Angus Peter Campbell’s oeuvre were a car, it would be a custom-built vehicle, constructed from Gaelic ingenuity, and fuelled by a diverse mix as global as any brand of oil – equal parts South American magic realism, Huxleyite dystopia (see his second novel La a’ deanamh Sgeil do La), and Ital-ian postmodernism (his English-language cycle of stories, Invisible Islands owes an obvious debt to Italo Calvino). For his fourth Gaelic-language novel, Tilleadh Dhachaigh (Returning Home) though, he takes the train.A quick inspection of the ticket on the cover (a Scotrail day return to Belgium, price £2 4s 8d) lets us know we’re in for no ordinary journey, full of irreverent humour and surreal juxtapositions. Our narrator is a ghost, a soldier from the Great War, making the return journey he didn’t take in 1918, travelling incognito with his twenty-first century fellow passengers. Each short chapter is a stop along the line from Aberdeen to Inverness, and on to Kyle, allowing Campbell to digress from a richly cohesive whole. It enables the reader to step between the parallel tracks of times and cultures.”Mark Wringe, Scottish Review of Books, Volume Five Issue Three, 2009

Tilleadh Dhachaigh
Aonghas Pàdraig Caimbeul
ISBN  9781900901499

Foillsichte le CLÀR 2009

"If Angus Peter Campbell’s oeuvre were a car, it would be a custom-built vehicle, constructed from Gaelic ingenuity, and fuelled by a diverse mix as global as any brand of oil – equal parts South American magic realism, Huxleyite dystopia (see his second novel La a’ deanamh Sgeil do La), and Ital-ian postmodernism (his English-language cycle of stories, Invisible Islands owes an obvious debt to Italo Calvino). For his fourth Gaelic-language novel, Tilleadh Dhachaigh (Returning Home) though, he takes the train.

A quick inspection of the ticket on the cover (a Scotrail day return to Belgium, price £2 4s 8d) lets us know we’re in for no ordinary journey, full of irreverent humour and surreal juxtapositions. Our narrator is a ghost, a soldier from the Great War, making the return journey he didn’t take in 1918, travelling incognito with his twenty-first century fellow passengers. Each short chapter is a stop along the line from Aberdeen to Inverness, and on to Kyle, allowing Campbell to digress from a richly cohesive whole. It enables the reader to step between the parallel tracks of times and cultures.”

Mark Wringe, Scottish Review of Books, Volume Five Issue Three, 2009

Càth anns a’ Ghaoith le Niall M. BrownlieISBN 9781900901765
Foillsichte le CLÀR 2013
Measgachadh de sgeulachdan air caochladh chuspaireanS ann am Barrapol an Tiriodh a chaidh Niall M. Brownlie a thogail, ann an dachaigh ‘s an coimhearsnachd far an robh a’ chànan ‘s an dualchas air leth làidir. Bhiodh sgeulachdan à beul-aithris rin cluinntinn gu tric bho a mhàthair agus bho dhaoine a thigeadh a chèilidh air oidhcheannan geamhraidh.Leis an spèis a bh’ aige dha a chiad chànan ‘s dhan dualchas, chaidh Niall a ghluasad gu sgeulachdan a chruthachadh. Bhiodh e ri bàrdachd cuideachd, agus thòisich e ri òrain agus rosg a chur còmhla. Nochd trì leabhraichean bhuaithe mar-thà, Bailtean is Ath-Ghairmean, A’ Chlàrsach Ùr agus Meòrachadh.Tha raon farsaing san dà sgeulachd dheug sa chruinneachadh seo gar toirt bho thachartasan sna seann linntean gu suidhichidhean doirbh, cunnartach an latha ‘n-diugh ann an àiteachan mar Etiòpia, an Fhraing an àm a’ chogaidh agus eile. Mar tha Niall fhèin ag ràdh, ‘Tha na cuspairean a thagh mi a’ treabhadh iomadh iomaire’ agus tha e ‘an dòchas gum bi sgeulachdan san trusadh a chòrdas ris an leughadairean’. Tha sinn glè chinnteach gum bi.
An dealbh: Geòidh faisg air Barapol, Tiriodha. Dealbh camara le Jim Murdoch.

Càth anns a’ Ghaoith le Niall M. Brownlie
ISBN 9781900901765

Foillsichte le CLÀR 2013

Measgachadh de sgeulachdan air caochladh chuspairean

S ann am Barrapol an Tiriodh a chaidh Niall M. Brownlie a thogail, ann an dachaigh ‘s an coimhearsnachd far an robh a’ chànan ‘s an dualchas air leth làidir. Bhiodh sgeulachdan à beul-aithris rin cluinntinn gu tric bho a mhàthair agus bho dhaoine a thigeadh a chèilidh air oidhcheannan geamhraidh.

Leis an spèis a bh’ aige dha a chiad chànan ‘s dhan dualchas, chaidh Niall a ghluasad gu sgeulachdan a chruthachadh. Bhiodh e ri bàrdachd cuideachd, agus thòisich e ri òrain agus rosg a chur còmhla. Nochd trì leabhraichean bhuaithe mar-thà, Bailtean is Ath-Ghairmean, A’ Chlàrsach Ùr agus Meòrachadh.

Tha raon farsaing san dà sgeulachd dheug sa chruinneachadh seo gar toirt bho thachartasan sna seann linntean gu suidhichidhean doirbh, cunnartach an latha ‘n-diugh ann an àiteachan mar Etiòpia, an Fhraing an àm a’ chogaidh agus eile. Mar tha Niall fhèin ag ràdh, ‘Tha na cuspairean a thagh mi a’ treabhadh iomadh iomaire’ agus tha e ‘an dòchas gum bi sgeulachdan san trusadh a chòrdas ris an leughadairean’. Tha sinn glè chinnteach gum bi.

An dealbh: Geòidh faisg air Barapol, Tiriodha. Dealbh camara le Jim Murdoch.

Beatha Ùr le Niall O’Gallagher ISBN 9781900901734
Foillsichte le CLÀR 2013
Ri fhaighinn bho gaelicbooks.org
"He has woven 10 eloquent Petrarchan sonnets, a bit of a first for Gaelic verse, through the collection, on art themes, inhabited places and - erotically - on love. O’ Gallagher locates his poems in Glasgow streets and the Mediterranean. An earthy sensuality pervades his evocation, in "Measan Cheafalóinia" of Greek olives: elsewhere inter-planetary travel becomes a metaphor for artistic glory, Greek and Celtic myth a background echo.
O’ Gallagher’s poems use deceptively simple, everyday language, usually sewn into formal structures, each attaining a neat and subtle flowering. Unexpected turns of phrase bring character or setting to breathing life. Once again, Gaelic poetry welcomes an exciting new (this time essentially urban) voice.”
Earrann bho leirmheas sa Herald - extract from Herald Scotland Review (Aonghas MacNeacail) Copyright @ Aonghas MacNeacail, 2013
Tha leirmheas ann an iris COMHAR (Faoilleach 2014) cuideachd.
An leabhar
Anns a’ chiad leabhar dhàn le Niall O’Gallagher, tha am bàrd a’ leantainn Chatulluis tro shràidean Bhaile Mhòr nan Gàidheal, agus a’ toirt dhuinn shonaidean Eadailteach air gaol agus ealain. Gheibhear brosnachadh bhon dualchas Ghàidhealach agus bhon traidisean Eòrpach tro dhàin a tha an dà chuid clasaigeach agus ùr, làn dèine agus ìoronais, ach daonnan tlachdmhor. Guth làidir ùr ann an nuadh‑bhardachd na Gàidhlig.
Ann an 2009, bhuannaich Niall O’Gallagher Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Urras Leabhraichean na h-Alba / Comhairle nan Leabhraichean. Bidh e ag aithris às a’ Phàrlamaid Albannaich don BhBC agus sgrìobh e do dh’irisean a leithid The Herald, The Guardian agus Ara. Ann an 2011 chaidh e air Cuairt nam Bàrd, turas nam bàrd Albannach gu Èirinn. Tha Niall O’Gallagher a’ fuireach ann an Glaschu.

Beatha Ùr le Niall O’Gallagher
ISBN 9781900901734

Foillsichte le CLÀR 2013

Ri fhaighinn bho gaelicbooks.org

"He has woven 10 eloquent Petrarchan sonnets, a bit of a first for Gaelic verse, through the collection, on art themes, inhabited places and - erotically - on love. O’ Gallagher locates his poems in Glasgow streets and the Mediterranean. An earthy sensuality pervades his evocation, in "Measan Cheafalóinia" of Greek olives: elsewhere inter-planetary travel becomes a metaphor for artistic glory, Greek and Celtic myth a background echo.

O’ Gallagher’s poems use deceptively simple, everyday language, usually sewn into formal structures, each attaining a neat and subtle flowering. Unexpected turns of phrase bring character or setting to breathing life. Once again, Gaelic poetry welcomes an exciting new (this time essentially urban) voice.”

Earrann bho leirmheas sa Herald - extract from Herald Scotland Review (Aonghas MacNeacail) Copyright @ Aonghas MacNeacail, 2013

Tha leirmheas ann an iris COMHAR (Faoilleach 2014) cuideachd.

An leabhar

Anns a’ chiad leabhar dhàn le Niall O’Gallagher, tha am bàrd a’ leantainn Chatulluis tro shràidean Bhaile Mhòr nan Gàidheal, agus a’ toirt dhuinn shonaidean Eadailteach air gaol agus ealain. Gheibhear brosnachadh bhon dualchas Ghàidhealach agus bhon traidisean Eòrpach tro dhàin a tha an dà chuid clasaigeach agus ùr, làn dèine agus ìoronais, ach daonnan tlachdmhor. Guth làidir ùr ann an nuadh‑bhardachd na Gàidhlig.

Ann an 2009, bhuannaich Niall O’Gallagher Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho Urras Leabhraichean na h-Alba / Comhairle nan Leabhraichean. Bidh e ag aithris às a’ Phàrlamaid Albannaich don BhBC agus sgrìobh e do dh’irisean a leithid The Herald, The Guardian agus Ara. Ann an 2011 chaidh e air Cuairt nam Bàrd, turas nam bàrd Albannach gu Èirinn. Tha Niall O’Gallagher a’ fuireach ann an Glaschu.