CLÀR

These deep, powerful, layered stories also owe something to Chekhov and Chekhov’s ultimate protegé, Carver…

http://www.arts.gla.ac.uk/ScotLit/ASLS/SWE/TBI/TBIIssue15/MacLeoid.html

Leirmheas (Beurla) le Iain MacLeòid, 2014, The Bottle Imp,  is e a-mach air Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile le Donnchadh MacGillIosa. Tha An Leodach - ann am faclan ealanta - a’ toirt suil air leabhar Tim Armstrong,  Air Cuan Dubh Drilseach, cuideachd.


Ruaraidh MacThomais agus Niall O’Gallagher
"…tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais"Raghnall MacilleDhuibh san Albannach, 2014"Tha mi a’ cur fàilte bhlàth air Beatha Ùr (Clàr, £8.99), cruinn­eachadh beag den bhàrd­achd aige, agus sin air trì adhbh­aran: is toil leam na dàin aige; tha móran dhiubh mu Ghlascho, baile mo bhreith ’s m’ àraich; agus chan eil Beurla san leabhar – tha na dàin Ghàidhlig seo a’ seasamh ’s a’ tuiteam mar dhàin Ghàidhlig.Tha mi an amharas gun tàinig móran de na cuimhneachain agamsa air Glascho gu ceann mus do rugadh O’Gallagher. Chan eil fhios a’m cà robh Cùirt Norfolk, tùran a leag iad le spreadhadh a réir choltais, ach tuigidh mi an co-dhùnadh mun “bhaile / mhòr seo agus e robach, garbh ach leinne”. Air an làimh eile tha gach ainm sna dàin eile a’ dùsg­adh mac-talla, eadar ’s gur e Sràid Westmoreland, Cnoc a’ Ghobh­ainn, Taigh-cìse Rathad Phàislig no Willie Maley. ’S tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais. Ach a dh’innse na fìrinn chan eil an dàn as fheàrr leam mun bhaile ag ainmeachadh àite no duine idir ach Glascho fhéin: “Cha do dh’èirich a’ ghrian an-diugh air Glaschu / dh’fhuirich i aig an taigh airson cumail blàth, / tha i air an leus aic’ a chur am falach / is an samhradh ro ghoirid air dhol seachad …”Tuilleadh: http://www.scotsman.com/gaelic/ceann-no-cridhe-buaidh-no-co-thuiteamas-1-3428664
Na coirichean: An leirmheas @ Raghnall MacilleDhuibh agus The Scotsman 2014; Dealbh Ruaraidh MhicThomais @ Roddy Simpson. Dealbh Niall O’Gallagher @ Claire O’Gallagher. Uile gleidhte.

Ruaraidh MacThomais agus Niall O’Gallagher

"…tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais"
Raghnall MacilleDhuibh san Albannach, 2014

"Tha mi a’ cur fàilte bhlàth air Beatha Ùr (Clàr, £8.99), cruinn­eachadh beag den bhàrd­achd aige, agus sin air trì adhbh­aran: is toil leam na dàin aige; tha móran dhiubh mu Ghlascho, baile mo bhreith ’s m’ àraich; agus chan eil Beurla san leabhar – tha na dàin Ghàidhlig seo a’ seasamh ’s a’ tuiteam mar dhàin Ghàidhlig.

Tha mi an amharas gun tàinig móran de na cuimhneachain agamsa air Glascho gu ceann mus do rugadh O’Gallagher. Chan eil fhios a’m cà robh Cùirt Norfolk, tùran a leag iad le spreadhadh a réir choltais, ach tuigidh mi an co-dhùnadh mun “bhaile / mhòr seo agus e robach, garbh ach leinne”. Air an làimh eile tha gach ainm sna dàin eile a’ dùsg­adh mac-talla, eadar ’s gur e Sràid Westmoreland, Cnoc a’ Ghobh­ainn, Taigh-cìse Rathad Phàislig no Willie Maley. ’S tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais. Ach a dh’innse na fìrinn chan eil an dàn as fheàrr leam mun bhaile ag ainmeachadh àite no duine idir ach Glascho fhéin: “Cha do dh’èirich a’ ghrian an-diugh air Glaschu / dh’fhuirich i aig an taigh airson cumail blàth, / tha i air an leus aic’ a chur am falach / is an samhradh ro ghoirid air dhol seachad …”

Tuilleadh: http://www.scotsman.com/gaelic/ceann-no-cridhe-buaidh-no-co-thuiteamas-1-3428664

Na coirichean: An leirmheas @ Raghnall MacilleDhuibh agus The Scotsman 2014; Dealbh Ruaraidh MhicThomais @ Roddy Simpson. Dealbh Niall O’Gallagher @ Claire O’Gallagher. Uile gleidhte.

Sa chiad aite - Ciad Leabhar na Bliadhna: Comann Crann na h-Alba 2013
As featured on Arc - The Journal of the Future.

Sa chiad aite - Ciad Leabhar na Bliadhna: Comann Crann na h-Alba 2013

As featured on Arc - The Journal of the Future.

Disathairne 23 An Lùnastal 2014

Bidh an t-ùghdar Donnchadh MacGillIosa  a’ leughadh agus a’ comhradh ann an Dùn Eideann air Disathairne 23 An Lùnastal 2014. Bidh Màrtainn Mac an t-Saoir còmhla ris. Tuilleadh fiosrachaidh ri thighinn.

image

Donnchadh MacGillIosa, ùghdar Ùr-Sgeul

Appearing in Edinburgh -  Saturday 23rd August 2014 - with Martin MacIntyre. Further details to be announced 11 June.

Tilleadh DhachaighAonghas Pàdraig CaimbeulISBN  9781900901499Foillsichte le CLÀR 2009"If Angus Peter Campbell’s oeuvre were a car, it would be a custom-built vehicle, constructed from Gaelic ingenuity, and fuelled by a diverse mix as global as any brand of oil – equal parts South American magic realism, Huxleyite dystopia (see his second novel La a’ deanamh Sgeil do La), and Ital-ian postmodernism (his English-language cycle of stories, Invisible Islands owes an obvious debt to Italo Calvino). For his fourth Gaelic-language novel, Tilleadh Dhachaigh (Returning Home) though, he takes the train.A quick inspection of the ticket on the cover (a Scotrail day return to Belgium, price £2 4s 8d) lets us know we’re in for no ordinary journey, full of irreverent humour and surreal juxtapositions. Our narrator is a ghost, a soldier from the Great War, making the return journey he didn’t take in 1918, travelling incognito with his twenty-first century fellow passengers. Each short chapter is a stop along the line from Aberdeen to Inverness, and on to Kyle, allowing Campbell to digress from a richly cohesive whole. It enables the reader to step between the parallel tracks of times and cultures.”Mark Wringe, Scottish Review of Books, Volume Five Issue Three, 2009

Tilleadh Dhachaigh
Aonghas Pàdraig Caimbeul
ISBN  9781900901499

Foillsichte le CLÀR 2009

"If Angus Peter Campbell’s oeuvre were a car, it would be a custom-built vehicle, constructed from Gaelic ingenuity, and fuelled by a diverse mix as global as any brand of oil – equal parts South American magic realism, Huxleyite dystopia (see his second novel La a’ deanamh Sgeil do La), and Ital-ian postmodernism (his English-language cycle of stories, Invisible Islands owes an obvious debt to Italo Calvino). For his fourth Gaelic-language novel, Tilleadh Dhachaigh (Returning Home) though, he takes the train.

A quick inspection of the ticket on the cover (a Scotrail day return to Belgium, price £2 4s 8d) lets us know we’re in for no ordinary journey, full of irreverent humour and surreal juxtapositions. Our narrator is a ghost, a soldier from the Great War, making the return journey he didn’t take in 1918, travelling incognito with his twenty-first century fellow passengers. Each short chapter is a stop along the line from Aberdeen to Inverness, and on to Kyle, allowing Campbell to digress from a richly cohesive whole. It enables the reader to step between the parallel tracks of times and cultures.”

Mark Wringe, Scottish Review of Books, Volume Five Issue Three, 2009