CLÀR

Tro Chloich na Sùla le Maoilios Caimbeul
Ri fhaighinn 24 an Dàmhair 2014
Ri cheannach ro-làimh bho www.gaelicbooks.org
AN LEABHAR
Tha sean agus ùr a’ measgachadh còmhla ri chèile ann an Tro Chloich na Sùla. Tha an t sreath dhàn aig toiseach an leabhair stèidhichte gu ìre bhig air an t-seann mheadrachd phroifeiseanta dàn dìreach. Anns an fhichead dàn sin tha am bàrd a’ rannsachadh na buaidh a bh’ aig creideamh air luchd-ealain ainmeil Eòrpach – mar da Vinci, Gauguin, Blake agus Chagall – tro na linntean, le bhith meòrachadh air dealbhan sònraichte leis an luchd-ealain sin. Ann am fichead dàn eile, tha am bàrd a’ dèiligeadh ri iomadh cuspair, leithid coimhearsnachd, poilitigs agus nàdar, ann an stoidhle nuadh‑bhàrdail. Tha cuideachd dàin nas pearsanta ann. Tha an cruinneachadh seo a’ gluasad gu siùbhlach eadar a’ Ghaidhealtachd agus an saoghal mòr.
AN T-ÙGHDAR
Tha aithne air sgrìobhaidhean Mhaoilios Caimbeul ann an Alba agus gu h-eadar-naiseanta. Chaidh coig cruinneachaidhean bardachd leis fhoillseachadh agus thainig tasgadh bho na cruinneachaidhean sin, le grunn dhain ura, Breac a’ Mhuiltein/Speir Dhrom An Ronnaigh, (Dain 1974-2006), a-mach ann an 2007 bho Choisceim. Thainig leabhar bàrdachd dà-chananach Da Thaobh a’ Bhealaich / The Two Sides of the Pass a-mach bhuaithe fhein agus Mark Goodwin ann an 2009, le dealbhan le Eoghann Mac Colla. Chaidh an nobhail TEAS fhoillseachadh le Ur-Sgeul ann an 2010, agus sgriobh e na leanas de nobhailean chloinne agus dheugairean: Clann a’ Phroifeasair (1988), Talfasg (1990), Meirlich nam Bradan (1991), A Ulbha gu Geelong (1992), Iain agus na Drogaichean (1993), Murt ann an Diurainis (1993) agus Caisteal nan Sgragan (2002). Rinn e leabhar-obrach airson sgoiltean, Gramar na Gaidhlig: leabhar-teagaisg (2005) a tha a’ dol leis an leabhar leis an aon ainm. Ann an 2011, rinn e fhein agus a bhean, Mairead, leabhar ann am Beurla leis an tiotal Island Conversion: The Transition of a Gaelic Poet from Sceptic to Believer. Tha e an-diugh a’ fuireach san Eilean Sgitheanach.
ISBN-13: 9781900901-77-2
Foillsichte le CLÀR

Tro Chloich na Sùla le Maoilios Caimbeul

Ri fhaighinn 24 an Dàmhair 2014

Ri cheannach ro-làimh bho www.gaelicbooks.org

AN LEABHAR

Tha sean agus ùr a’ measgachadh còmhla ri chèile ann an Tro Chloich na Sùla. Tha an t sreath dhàn aig toiseach an leabhair stèidhichte gu ìre bhig air an t-seann mheadrachd phroifeiseanta dàn dìreach. Anns an fhichead dàn sin tha am bàrd a’ rannsachadh na buaidh a bh’ aig creideamh air luchd-ealain ainmeil Eòrpach – mar da Vinci, Gauguin, Blake agus Chagall – tro na linntean, le bhith meòrachadh air dealbhan sònraichte leis an luchd-ealain sin. Ann am fichead dàn eile, tha am bàrd a’ dèiligeadh ri iomadh cuspair, leithid coimhearsnachd, poilitigs agus nàdar, ann an stoidhle nuadh‑bhàrdail. Tha cuideachd dàin nas pearsanta ann. Tha an cruinneachadh seo a’ gluasad gu siùbhlach eadar a’ Ghaidhealtachd agus an saoghal mòr.

AN T-ÙGHDAR

Tha aithne air sgrìobhaidhean Mhaoilios Caimbeul ann an Alba agus gu h-eadar-naiseanta. Chaidh coig cruinneachaidhean bardachd leis fhoillseachadh agus thainig tasgadh bho na cruinneachaidhean sin, le grunn dhain ura, Breac a’ Mhuiltein/Speir Dhrom An Ronnaigh, (Dain 1974-2006), a-mach ann an 2007 bho Choisceim. Thainig leabhar bàrdachd dà-chananach Da Thaobh a’ Bhealaich / The Two Sides of the Pass a-mach bhuaithe fhein agus Mark Goodwin ann an 2009, le dealbhan le Eoghann Mac Colla. Chaidh an nobhail TEAS fhoillseachadh le Ur-Sgeul ann an 2010, agus sgriobh e na leanas de nobhailean chloinne agus dheugairean: Clann a’ Phroifeasair (1988), Talfasg (1990), Meirlich nam Bradan (1991), A Ulbha gu Geelong (1992), Iain agus na Drogaichean (1993), Murt ann an Diurainis (1993) agus Caisteal nan Sgragan (2002). Rinn e leabhar-obrach airson sgoiltean, Gramar na Gaidhlig: leabhar-teagaisg (2005) a tha a’ dol leis an leabhar leis an aon ainm. Ann an 2011, rinn e fhein agus a bhean, Mairead, leabhar ann am Beurla leis an tiotal Island Conversion: The Transition of a Gaelic Poet from Sceptic to Believer. Tha e an-diugh a’ fuireach san Eilean Sgitheanach.

ISBN-13: 9781900901-77-2

Foillsichte le CLÀR

Ceòl às na speuran!

image

Rocamaid!

Thuirt Drilseach gum bi an t-òran, Luathas-teichidh, ri fhaighinn saor-san-asgaidh gu diditeach ann an greis bheag, neo air vinyl ann am mìos no dhà. Cuiridh mi ceanglaichean suas an seo cho luath ’s a tha fios agam càit a gheibhear grèim orra. Èist an seo!

(le taing do Tim Armstrong, drilseach.net)

These deep, powerful, layered stories also owe something to Chekhov and Chekhov’s ultimate protegé, Carver…

http://www.arts.gla.ac.uk/ScotLit/ASLS/SWE/TBI/TBIIssue15/MacLeoid.html

Leirmheas (Beurla) le Iain MacLeòid, 2014, The Bottle Imp,  is e a-mach air Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile le Donnchadh MacGillIosa. Tha An Leodach - ann am faclan ealanta - a’ toirt suil air leabhar Tim Armstrong,  Air Cuan Dubh Drilseach, cuideachd.


Ruaraidh MacThomais agus Niall O’Gallagher
"…tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais"Raghnall MacilleDhuibh san Albannach, 2014"Tha mi a’ cur fàilte bhlàth air Beatha Ùr (Clàr, £8.99), cruinn­eachadh beag den bhàrd­achd aige, agus sin air trì adhbh­aran: is toil leam na dàin aige; tha móran dhiubh mu Ghlascho, baile mo bhreith ’s m’ àraich; agus chan eil Beurla san leabhar – tha na dàin Ghàidhlig seo a’ seasamh ’s a’ tuiteam mar dhàin Ghàidhlig.Tha mi an amharas gun tàinig móran de na cuimhneachain agamsa air Glascho gu ceann mus do rugadh O’Gallagher. Chan eil fhios a’m cà robh Cùirt Norfolk, tùran a leag iad le spreadhadh a réir choltais, ach tuigidh mi an co-dhùnadh mun “bhaile / mhòr seo agus e robach, garbh ach leinne”. Air an làimh eile tha gach ainm sna dàin eile a’ dùsg­adh mac-talla, eadar ’s gur e Sràid Westmoreland, Cnoc a’ Ghobh­ainn, Taigh-cìse Rathad Phàislig no Willie Maley. ’S tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais. Ach a dh’innse na fìrinn chan eil an dàn as fheàrr leam mun bhaile ag ainmeachadh àite no duine idir ach Glascho fhéin: “Cha do dh’èirich a’ ghrian an-diugh air Glaschu / dh’fhuirich i aig an taigh airson cumail blàth, / tha i air an leus aic’ a chur am falach / is an samhradh ro ghoirid air dhol seachad …”Tuilleadh: http://www.scotsman.com/gaelic/ceann-no-cridhe-buaidh-no-co-thuiteamas-1-3428664
Na coirichean: An leirmheas @ Raghnall MacilleDhuibh agus The Scotsman 2014; Dealbh Ruaraidh MhicThomais @ Roddy Simpson. Dealbh Niall O’Gallagher @ Claire O’Gallagher. Uile gleidhte.

Ruaraidh MacThomais agus Niall O’Gallagher

"…tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais"
Raghnall MacilleDhuibh san Albannach, 2014

"Tha mi a’ cur fàilte bhlàth air Beatha Ùr (Clàr, £8.99), cruinn­eachadh beag den bhàrd­achd aige, agus sin air trì adhbh­aran: is toil leam na dàin aige; tha móran dhiubh mu Ghlascho, baile mo bhreith ’s m’ àraich; agus chan eil Beurla san leabhar – tha na dàin Ghàidhlig seo a’ seasamh ’s a’ tuiteam mar dhàin Ghàidhlig.

Tha mi an amharas gun tàinig móran de na cuimhneachain agamsa air Glascho gu ceann mus do rugadh O’Gallagher. Chan eil fhios a’m cà robh Cùirt Norfolk, tùran a leag iad le spreadhadh a réir choltais, ach tuigidh mi an co-dhùnadh mun “bhaile / mhòr seo agus e robach, garbh ach leinne”. Air an làimh eile tha gach ainm sna dàin eile a’ dùsg­adh mac-talla, eadar ’s gur e Sràid Westmoreland, Cnoc a’ Ghobh­ainn, Taigh-cìse Rathad Phàislig no Willie Maley. ’S tha mi toil­ichte urram fhaicinn ga dhèanamh do Ruaraidh MacThómais. Ach a dh’innse na fìrinn chan eil an dàn as fheàrr leam mun bhaile ag ainmeachadh àite no duine idir ach Glascho fhéin: “Cha do dh’èirich a’ ghrian an-diugh air Glaschu / dh’fhuirich i aig an taigh airson cumail blàth, / tha i air an leus aic’ a chur am falach / is an samhradh ro ghoirid air dhol seachad …”

Tuilleadh: http://www.scotsman.com/gaelic/ceann-no-cridhe-buaidh-no-co-thuiteamas-1-3428664

Na coirichean: An leirmheas @ Raghnall MacilleDhuibh agus The Scotsman 2014; Dealbh Ruaraidh MhicThomais @ Roddy Simpson. Dealbh Niall O’Gallagher @ Claire O’Gallagher. Uile gleidhte.